Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đầu tư

Đầu tư

Quy định về xác định giá trị vốn đầu tư

Căn cứ Khoản 2 Điều 45 Luật Đầu tư 2020 quy định: “Nhà đầu tư tự xác định giá trị vốn đầu tư của dự án đầu tư sau khi dự án đầu tư đưa vào khai thác, vận hành.”, cụ thể về xác định giá trị vốn đầu tư chi tiết như sau:

Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Căn cứ Điều 44 Luật Đầu tư 2020 quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Quy định về đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

Quy định về nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư 2020 thì nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư như sau:

Quy định về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, cụ thể:

Quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu phát sinh những thay đổi trên thực tế thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được đánh là một thủ tục tương đối phức tạp, do đó, liên quan đến nội dung này, Anh/Chị có thể tìm hiểu thông qua các thông tin dưới đây.

Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện nay, thủ tục này tùy thuộc vào từng dự án mà thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tương chính phủ hay của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương ứng với thẩm quyền thì sẽ có trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư khác nhau, cụ thể như sau:

Quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư thì phụ thuộc vào chủ thể đề xuất hoặc lập dự án là ai thì tương ứng hồ sơ sẽ có khác biệt nhất định , cụ thể như sau:

Quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện nay thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tương chính phủ và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tùy thuộc vào từng dự án để xác định thuộc thẩm quyền của ai, do đó, chúng tôi liệt kê dưới đây các loại dự án và tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đó, cụ thể như sau:

Quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.”

Quy định về đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Quy định về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một trong những hình thức đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư, đây là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện hoạt động thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên