Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cần có những nội dung chủ yếu nào?

Trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cần có những nội dung chủ yếu nào?

26/10/2021


    Căn cứ theo quy định tại Điều 140 Luật Sở hữu trí tuệ thì hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  •   - Tên và địa chỉ đầy đủ của Bên chuyển nhượng và Bên được chuyển nhượng;
  •   - Căn cứ chuyển nhượng;
  •   - Giá chuyển nhượng;
  •   - Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng và Bên được chuyển nhượng.