Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Khi nào tôi cần nộp yêu cầu duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ?

Khi nào tôi cần nộp yêu cầu duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ?

26/10/2021


  Theo quy định tại điểm 20.3.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 thì  để được duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ, trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp yêu cầu duy trì hiệu lực. Đơn duy trì hiệu lực có thể nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp thêm lệ phí duy trì hiệu lực muộn.