Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cần có những nội dung chủ yếu gì?

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cần có những nội dung chủ yếu gì?

26/10/2021


  Căn cứ theo quy định tại Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ thì hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  •   - Tên và địa chỉ đầy đủ của Bên chuyển quyền và Bên được chuyển quyền;
  •   - Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
  •   - Dạng hợp đồng;
  •   - Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
  •   - Thời hạn hợp đồng;
  •   - Giá chuyển giao quyền sử dụng;
  •   - Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển quyền và Bên được chuyển quyền.