Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Dân Sự

Dân Sự

Những vấn đề liên quan đến giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là một trong những vấn đề quan trọng của pháp luật dân sự, là chế định ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, liên quan trong lĩnh vực dân sự. Chương VIII, Bộ luật Dân sự 2015 quy định chi tiết chế định này như sau :

Xin cấp lại giấy khai sinh khi mất bản gốc

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh. Khi bị mất Giấy khai sinh bản gốc, công dân phải thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên